Een handtekening is snel gezet. Belangrijk is dus dat u weet waarvoor en waarom u tekent. Met uw handtekening bevestigt u hetgeen in de tekst erboven staat.En aangezien dat van alles kan zijn is het goed u te realiseren waar u voor getekend heeft.

Gaat het bijvoorbeeld om het aangaan van een schuld en tekent u daarvoor, dan zal in het algemeen uit het ondertekende stuk blijken dat u aangesproken kunt worden om de schuld terug te betalen. U bent dan schuldenaar of debiteur.

Vaak worden schulden door meer dan één persoon aangegaan, bijvoorbeeld door u en uw partner. Of door u en uw zoon of dochter. In het algemeen is men dan hoofdelijk medeschuldenaar. De schuldeiser (bijvoorbeeld de bank) kan de schuld voor het geheel zowel bij de één als bij de ander verhalen.

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap, wil het feit dat u een akte van geldlening mede onder tekent, nog niet zeggen dat u ook aangesproken kunt worden voor de terugbetaling van de schuld. Daarom is het van belang altijd te vragen waar u voor tekent.

Handtekening voor medewerking of voor toestemming?

Bij huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt er namelijk onderscheid gemaakt tussen de handtekening die u zet voor uw medewerking aan een rechtshandeling (zoals het aangaan van een schuld, waardoor u ook schuldenaar wordt) en de handtekening die u zet voor uw toestemming aan het verrichten door uw partner van een rechtshandeling (zoals de toestemming die u verleent aan uw partner om een schuld aan te gaan waarbij de woning die u samen met uw partner bewoont in onderpand te geven). Met de handtekening voor de toestemming wil de wetgever het gezin beschermen tegen handelingen van de partner.

De wet kent de zogenaamde gezinsbeschermende bepalingen. Deze bepalingen zijn van toepassing als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Daarbij is het niet van belang of u huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft of dat er al dan niet een gemeenschap van goederen is. Het gaat zoals gezegd om de bescherming van het gezin tegen handelingen van een echtgenoot/geregistreerd partner.

Voor welke handelingen heeft de echtgenoot/geregistreerd partner nu de toestemming van de partner nodig. De wet geeft hier een opsomming voor en kent, zoals zo vaak, ook nog weer uitzonderingen op de regel. Toestemming van de partner is bijvoorbeeld vereist voor het aangaan van de overeenkomsten tot vervreemding (denk aan verkoop) of bezwaring (denk aan de hypotheek) van de door u samen met uw partner of door uw partner alleen bewoonde woning.

Ook voor het aangaan van overeenkomsten waarbij u zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, heeft u de toestemming van uw partner nodig.

Conclusie: het is belangrijk dat u en uw partner weten waarvoor de handtekening gezet dient te worden, zodat u beiden na ondertekening met recht kunt zeggen: “Ik teken er voor”!